Regulamin Czwartków LA

Regulamin Międzyzdrojskich Czwartków LA w sezonie 2019/2020

(Impreza finansowana ze środków budżetu Gminy Międzyzdroje)
 
1. Organizator:
Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje
2. Współorganizatorzy:
Gmina Międzyzdroje
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach
Fundacja Motywacja i Działanie
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach
3. Cel zawodów:
- Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci szkół podstawowych,
- Zaktywizowanie nauczycieli szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Międzyzdroje oraz sąsiednich gmin,
- Promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągnięcia wartościowych rezultatów sportowych,
- Współzawodnictwo sportowe oraz wyłonienie najlepszych zawodników na finał ogólnopolski.
4. Termin i miejsce:
Stadion Miejski w Międzyzdrojach, ul. Gryfa Pomorskiego 61b, od godz. 16:00-18:00
- wiosna 2020: 23.04.2020 r. - odwołane, 07.05.2020 r - odowłane., 21.05.2020 r. odwołane
- finał miejski: 04.06.2020 r.
- finał ogólnopolski w Łodzi:  20-21.06.2020 r.
5.Konkurencje:
Na każdych zawodach odbędą się następujące konkurencje:
dziewczęta: 60m, 300m, 600m, skok w dal, rzut piłeczką palantową;
chłopcy: 60m, 300m, 1000m, skok w dal, rzut piłeczką palantową.
Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji dla uczniów klas VII i VIII SP - 2006/2005 (100m, 300m, 600m, 1000m, skok w dal, pchnięcie kulą) lecz bez uwzględnienia ich w punktacji Grand Prix Czwartków LA.
6. Uczestnictwo:
Prawo startu mają wszyscy  uczniowie szkół podstawowych. Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
Rywalizacja prowadzona będzie w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
I grupa wiekowa rocznik 2007
II grupa wiekowa rocznik 2008
III grupa wiekowa rocznik 2009 i młodsi.
Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zawodów ma obowiązek zapoznać z regulaminem zawodów startujących uczniów oraz ich rodziców/opiekunów chociażby przez przeczytanie regulaminu dostępnego na stronie www.almiedzyzdroje.pl
7. Zasady punktacji i kwalifikacji:
a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są na punkty wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.
b) Zawodników do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje organizator zawodów uwzględniając ich poziom sportowy
c) Prawo startu w finale krajowym uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.
d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz wynik finału miejskiego.
e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c)
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji , w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.
8. Punktacja nauczycieli i szkół:
Dodatkowo w całym cyklu zawodów prowadzona jest punktacja nauczycieli i szkół. Nauczycielowi zalicza się wszystkie punkty dzieci zgłoszonych przez niego do zawodów, łącznie z finałem miejskim. Szkołom zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez ich zawodników na wszystkich zawodach i finale miejskim. Dziecko jest przypisane na cały cykl startów do jednego nauczyciela. Nie istnieje możliwość zmiany nauczyciela.
9. Zgłoszenia oraz wzór kartki startowej:
- Zgłoszenia do konkurencji biegowych będą odbywały się poprzez wypełnienie kartki startowej według dołączonego wzoru. Następnie każdy zawodnik na mecie przekazuje wypełnioną kartkę startową sędziemu. Obowiązuje wzór zgłoszenia podany przez organizatora (bardzo ważny jest wpis podania daty urodzenia na zgłoszeniu ). Przyjmowane będą tylko dokładnie i czytelnie (pismem drukowanym przez wychowawcę) wypełnione kartki startowe, które dostępne są przed zawodami w sekretariacie zawodów.
- zgłoszenia do konkurencji technicznych odbywać się będą poprzez wpisywanie się na liście startowej dostępnej w sekretariacie zawodów w godz. 15:30-16:00 oraz bezpośrednio przy stoliku sędziowskim danej konkurencji.
10. Warunki ubezpieczenia oraz opieka medyczna:
- organizator nie zabezpiecza startującym uczniom ubezpieczenia.
- organizator zapewnia tylko doraźną pomoc medyczną przy stłuczeniach i otarciach,
- każdy opiekun powinien posiadać listę zbiorczą uczniów startujących w zawodach potwierdzoną przez pielęgniarkę szkolną, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do współzawodnictwa sportowego lub zgodę rodziców.
11. Nagrody:
W miarę posiadanych środków:
- dla najlepszych pięciu szkół pamiątkowe puchary i dyplomy,
- dla najlepszej szkoły nagrody rzeczowe,
- pierwszych troje w poszczególnych konkurencjach i w kategoriach wiekowych otrzymają podczas finału miejskiego dyplomy oraz medale,
- dla najlepszych nauczycieli pamiątkowe puchary i dyplomy,
12. Uwagi końcowe:
- Organizator nie pokrywa kosztów wyjazdu na finał ogólnopolski Grand Prix.
- Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
- Punktacja przeliczana jest na podstawie wyników przez program opracowany przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”.
- Wyniki na bieżąco będą podawane na stronie internetowej: www.almiedzyzdroje.pl
Copyright ©2019 Akademia Lekkoatletyczna Międzyzdroje, All Rights Reserved.